• Start examens 9 juni 2016.
  • Proclamatie 28 juni 2016.
  • Oudercontact 29 juni 2016.
Nieuws

Het Koninklijk Atheneum Vijverbeek vormt samen met de Basisschool en de Middenschool, de "campus Asse", beter gekend als Vijverbeek.


Het spreekt vanzelf dat u hoge eisen stelt aan de school die samen met u zal instaan voor het onderwijs en de verdere opvoeding van uw zoon of dochter.

Een moderne school moet eerst en vooral een duidelijke visie hebben op haar taak. In het Gemeenschapsonderwijs leggen wij de klemtoon op de eenheid van onderwijs en opvoeding. Het onderwijs dat de school verstrekt, kan niet los gezien worden van het hele opvoedingsproces van haar leerlingen.

Omdat wij onze leerlingen een stevige basis willen geven voor hun loopbaan en hun verdere leven, hechten wij groot belang aan een evenwichtige combinatie van kennisoverdracht en persoonlijkheidsvorming. Een degelijke inhoudelijke ontwikkeling is meer dan ooit onontbeerlijk voor het welslagen in onze complexe maatschappij.